header banner
Default

Opholdstilladelse til EU-borgere, der ikke er økonomisk aktive - Your Europe


Som EU-borger har du ret til at flytte til et hvilket som helst EU-land i op til 3 måneder , forudsat at du har et gyldigt ID-kort eller pas. Hvis du ønsker at slå dig ned i et andet EU-land, men ikke har til hensigt at arbejde eller studere dér, skal du bevise, at du:

  • har tilstrækkelige midler til at forsørge dig selv og din familie i den periode, hvor du vil bo i dit værtsland
  • har en dækkende sygeforsikring

Anmeldelse og registrering af dit ophold

VIDEO: How the European Union's migration policy is broken
Into Europe

I løbet af de første 3 måneder af opholdet i dit nye land har du som EU-borger ikke pligt til at ansøge om et opholdsdokument, der bekræfter din ret til at opholde dig i landet, men i nogle lande skal du anmelde dit ophold, når du ankommer.

Efter 3 måneder i dit nye land kan du være forpligtet til at registrere dit ophold hos myndighederne (ofte rådhuset eller den lokale politistation) og få udstedt et registreringsbevis.

Du skal bruge et gyldigt ID-kort eller pas og:

  • bevis for, at du er dækket af en omfattende sygesikring
  • dokumentation for, at du kan forsørge dig selv uden social bistand (midlerne til forsørgelsen kan stamme fra en hvilken som helst kilde, herunder fra tredjemand).

Kan du blive bedt om at forlade landet eller blive udvist?

VIDEO: The European Union Explained*
CGP Grey

Du må bo i det andet EU-land, så længe du opfylder betingelserne for opholdstilladelse. Hvis du ikke længere gør det, kan de nationale myndigheder anmode dig om at forlade landet.

Myndighederne i dit værtsland kan i sjældne tilfælde beslutte at udvise dig af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed, men kun hvis de kan bevise, at du udgør en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der vedrører en grundlæggende samfundsinteresse.

Du har krav på en skriftlig meddelelse om en sådan udvisning eller anmodning om udrejse. Den skal indeholde alle grundene til udvisningen og angive, hvordan du kan klage, samt fristen for at klage.

Permanent opholdstilladelse

VIDEO: An EU Convention - First step towards a Federal EU?
EU Made SIMPLE

Hvis du har boet lovligt i et andet EU-land i 5 år i træk, og har opfyldt betingelserne for ophold, får du automatisk ret til permanent ophold i landet. Det betyder, at du kan blive i landet, så længe du vil, at du har ret til at blive behandlet ligesom statsborgerne i landet, og at du nu er mere beskyttet mod udvisning. Du kan ansøge om et bevis for retten til permanent ophold.

Kravet om uafbrudt ophold berøres ikke af:

  • midlertidigt fravær (under 6 måneder om året)
  • længere fravær på grund af obligatorisk militærtjeneste
  • ét fravær på højst 12 på hinanden følgende måneder af vægtige grunde som graviditet og fødsel eller alvorlig sygdom, arbejde eller erhvervsuddannelse eller udstationering i et andet land.

Du kan miste retten til permanent ophold, hvis du bosætter dig uden for landet i over 2 år i træk.

Hvis du er økonomisk inaktiv og du slutter dig til et familiemedlem, som er EU-borger og opholder sig lovligt i EU-værtslandet, kan du bo dér som forsørgelsesberettiget pårørende.

Se også:

  • hvordan dine familiemedlemmer fra EU kan slutte sig til dig
  • hvordan dine familiemedlemmer fra ikke-EU-lande kan slutte sig til dig
  • hvilke dokumenter du skal indsende

Sources


Article information

Author: Christine Callahan

Last Updated: 1703326803

Views: 1234

Rating: 4.6 / 5 (32 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Christine Callahan

Birthday: 1910-07-05

Address: 814 Todd Land, New Breannabury, ID 60361

Phone: +3952999266374444

Job: Article Writer

Hobby: Juggling, Animation, Dancing, Magic Tricks, Graphic Design, Meditation, Fencing

Introduction: My name is Christine Callahan, I am a proficient, resolute, apt, Precious, striking, Determined, skilled person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.